Girl drinking milk, processing solutions

Processing Solutions

Processing solutions and equipment for dairy, cheese, ice cream, beverages and prepared food.

Carton packages for food and beverages

Packaging Solutions

A complete carton packaging range for consuming fresh products, offering user convenience, easy opening and optimal shelf life.

Service solutions, improving performance

Service Solutions

Tetra Pak? Services helps you improve your performance, optimize costs and ensure food safety throughout the lifecycle of your operations.

We can help you with your food.

Zprávy

Vítězství v soutě?i spole?nosti Tetra Pak "Kam s nápojá?em" vyneslo Opavě stotisícovou odměnu

Press Release

Sto tisíc korun za vítězství v soutě?i spole?nosti Tetra Pak ve t?ídění nápojových karton? získala opavská radnice. Obyvatelé města během loňského dubna a? zá?í

Read more

Tetra Pak p?edstavuje zprávu o udr?itelném rozvoji

Press Release

V ?eské republice dosáhla míra recyklace nápojových karton? 21,3 %, uvádí se ve zprávě o udr?itelném rozvoji spole?nosti Tetra Pak.

Read more

Polovina ?eských domácností pravidelně vyhazuje jídlo, plýtvá hlavně mlad?í generace

Press Release

Vyhazovat jídlo je bě?né pro polovinu ?ech?, nej?astěj?ím d?vodem je pocit, ?e jsou potraviny zka?ené. Zjistil to pr?zkum spole?nosti Tetra Pak

Read more

Tetra Pak má novou technologii na sterilizaci obal?

Press Release

Spole?nost Tetra Pak v ?ervnu p?edstavila nový plnicí stroj Tetra Pak® E3 zalo?ený na technologii eBeam, která ke sterilizaci obalového materiálu vyu?ívá proud

Read more
Man recycling

Zaji?tění fungující recyklace

P?esto, ?e recyklace není zamě?ením na?eho podnikání, vě?íme, ?e je d?le?ité se na fungující recyklaci podílet. Neprovozujeme samotny sběr a nevlastníme recykla?ní linky, na?í snahou je v?ak postarat se o to, aby recyklace pou?itych nápojovych karton? fungovala. Spolupracujeme na tom se zú?astněnymi stranami, v?etně recykla?ních za?ízení, spole?nostmi zabyvajícími se nakládáním s odpady a ve?ejnymi institucemi.

Would you like to join us View Jobs

蘑菇视频APP下载